Przedszkole Chatka Puchatka Osielsko

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe zapewniają wszechstronny rozwój dzieci stymulując ich wyobraźnię i inwencję twórczą. Są szansą na odkrywanie zainteresowań wychowanków oraz poszukiwanie drzemiących w nich talentów. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości, łącząc naukę z zabawą.

W trakcie pobytu w przedszkolu zapraszamy dzieci na zajęcia dodatkowe  prowadzone przez nauczycieli specjalistów w zakresie:

  • j. angielskiego
  • zajęć umuzykalniających  z  elementami muzyki klasycznej
  • tańca ludowego
  • zajęć artystycznych
  • kodowania
  • robotyki
  • dogoterapii
  • indywidualnej terapii logopedycznej

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

JĘZYK ANGIELSKI

Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin, odbywają się codziennie i są prowadzone przez lektora wyłącznie w języku angielskim, przy współpracy z nauczycielem prowadzącym. Umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych.

Każde małe dziecko posiada niezwykły dar – wrodzoną zdolność językową. Wykorzystując dziecięcą otwartość na naukę języka obcego i ogromną chłonność umysłu małych dzieci, stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania języka angielskiego w sposób naturalny. Realizując zajęcia dydaktyczne, które pozostają w korelacji z programem wychowania przedszkolnego, w zwyczajnych, codziennych sytuacjach, w nauce i w zabawie, lektor zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim. Słownictwo dotyczy życia codziennego i jest wprowadzane całymi blokami dotyczącymi konkretnych tematów.

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z ELEMENTAMI MUZYKI KLASYCZNEJ

Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik wyzwalający aktywność i ekspresję. Jest środkiem uwrażliwiającym na wszystkie wartości ludzkie.  Zajęcia umuzykalniające z elementami muzyki klasycznej odbywają się  w przedszkolu  jeden raz w tygodniu. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej, poznanie budowy i brzmienia instrumentów muzycznych oraz obcowanie z muzyką wykonywaną na żywo. Na pierwszych zajęciach w miesiącu, dzieciom‚ przedstawiony zostaje jeden instrument muzyczny, z którego budową i barwą brzmienia zostają zapoznane. W trakcie kolejnych zajęć dzieci nabywają umiejętność słuchowego rozpoznawania barw instrumentów oraz rozwijają koordynację ruchową. Dominującą formą rozwijania zdolności i umiejętności jest zabawa, jednak dzieci wdrażane są także do skupiania się i koncentrowania uwagi na ćwiczeniach. 

TANIEC LUDOWY

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju i otwarcie się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Taniec ludowy to swoiste wprowadzenie dziecka w świat kultury ludowej, tradycji narodowych oraz wiedzy z zakresu regionów Polski. Zabawy przy muzyce rozwijają u dzieci wrażliwość estetyczną, zwiększają poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialność. Spotkania taneczne zmuszają dziecko do koncentracji, a także do podejmowania szybkiej decyzji i orientacji. Podczas zajęć dzieci uczą się prawidłowej postawy tanecznej, doskonalą płynną pracę rąk i nóg, wykonują liczne ćwiczenia do rytmu. Uczą się podstawowych kroków w zakresie tańców ludowych ( kujawiaka, poloneza, oberka, mazurka itp.)  Dzieci doskonalą pamięć ruchową poprzez układy choreograficzne. Zajęcia odbywają się w przedszkolu jeden raz w tygodniu. 

ZAJĘCIA  ARTYSTYCZNE

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Zajęcia artystyczne dają możliwość rozwijania nie tylko młodych talentów, ale także uczą, bawią i wzbogacają intelektualnie, realizowane są jeden raz w tygodniu.

KODOWANIE

To proces, który najprościej można opisać jako kolejność poleceń, które należy wykonać, aby osiągnąć wyznaczony cel. W czasie zajęć, które odbywają się jeden raz w tygodniu dzieci uczą się: eksperymentowania poprzez swobodne poszukiwanie rozwiązań,kreatywności i pomysłowości – rozwijając swoją wyobraźnię, krytycznego podejścia do efektów pracy, wytrwałości i cierpliwości, czekając na efekty własnej pracy, jednocześnie rozumiejąc konieczność wkładania w nią wysiłku, współpracy oraz rozwiązywanie problemów.

ROBOTYKA

Zajęcia z robotyki to połączenie zabawy z nauką. Wykorzystując edukacyjne klocki LEGO przedszkolaki uczą się konstruowania najprawdziwszych robotów. Zestawy klocków do robotyki wyposażone są oprócz tradycyjnych elementów w czujniki i elementy elektromechaniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne skomplikowane czynności np. przewozić ładunki lub sortować elementy. Po zbudowaniu robota według instrukcji przygotowanej przez instruktora mali konstruktorzy przechodzą do jego programowania. Dzieci nabywają umiejętność programowania, która jest niezwykle ważna w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie. Zajęcia z robotyki odbywają się dwa razy w miesiącu.

DOGOTERAPIA

Celem  zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na jego koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci biorące udział w zajęciach, które realizowane są jeden raz w miesiącu uczą się wyzwalania emocji, empatii i wrażliwości,  poczucia odpowiedzialności i samodzielności oraz bezpiecznego kontaktu z psem.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Poprzedzona jest diagnozą logopedyczną, która określa stopień rozwoju aparatu artykulacyjnego dziecka. Dzieci zakwalifikowane do terapii odbywają zajęcia jeden raz w tygodniu.