Przedszkole Chatka Puchatka Osielsko

Programy

“Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”
G. Doman

Praca dydaktyczna z dziećmi w Przedszkolu Chatka Puchatka opiera się na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN,
 • Programie wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody,
 • Programie edukacji językowej „Nauka czytania i pisania” prof. B. Rocławskiego,
 • Programie edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Programach autorskich opracowanych przez nauczycieli placówki,
 • Zadaniach wynikających z przyjętej koncepcji pracy dydakt.-opiek.-wychow. przyjętej na dany rok szkolny.

W Przedszkolu Chatka Puchatka proponujemy dzieciom interesujące zajęcia wynikające z przyjętych programów autorskich:

 • Program edukacji artystycznej pt. „Z Kubusiem Puchatkiem maluję świat”,
 • Codzienną edukację językową  (zajęcia dydaktyczne z  j. angielskiego oraz zabawy dowolne z lektorem),
 • Zajęcia kulinarne pt. „Kubusiowe Pichcenie”,
 • Program z zakresu edukacji czytelniczej pt. „Czytający Przyjaciele Kubusia Puchatka”,
 • Program doradztwa zawodowego,
 • Uroczystość urodzin naszych przedszkolaków pod hasłem „Urodziny Miesiąca”,
 • Zajęcia dogoterapii pn. „Baśniowe spotkania z psem”,
 • Zajęcia psycho-rozwojowe, w których wykorzystujemy następujące metody:    

– Met. Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

Założeniem metody jest wykorzystanie ruchu, dotyku, wzajemnych relacji fizycznych, emocjonalnych i społecznych do pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi. Podstawowymi jej założeniami jest nabywanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i sprawności ruchowej, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz współdziałanie i nawiązywanie kontaktów. Dziecko działając i wykorzystując przestrzeń staje się bardziej aktywne, twórcze i radosne.

– Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

Amerykański pedagog opracował proste ruchy, które aktywizują połączenia nerwowe w całym ciele i mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej. Ruchy, które uczą myśleć – to oparta na podstawach neurofizjologii metoda wspomagania nauczania i korygowania dysfunkcji rozwojowych.

– elementy muzykoterapii

Metoda wspomaga rozwój dziecięcej twórczości. Podstawowym środkiem oddziaływania jest muzyka, która wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastrój oraz dostarcza dziecku pozytywnych odczuć. Wspólne przeżywanie wrażeń daje możliwość przełamywania bariery nieśmiałości oraz rozładowania napięć. Stwarza okazję do wspaniałej zabawy.

– elementy wizualizacji

Wizualizacje, czyli relaksacyjne marzenia na jawie, polegają na wywołaniu u dzieci ogólnego odprężenia poprzez sugestię. Często są dla wychowanków przeżyciem wielozmysłowym, zwiększają poczucie bezpieczeństwa oraz pomagają przezwyciężyć obawy i lęk.

– Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Metoda ta jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

– Pedagogikę zabawy KLANZA

To tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie przynależności do grupy. Tańce dają możliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć i niepokojów, dają ujście nagromadzonym emocjom. Wyzwalają aktywność ruchową, pozwalają dzieciom na budowanie poczucia własnej wartości.

– glottodydaktykę

Glottodydaktyka to edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. Autorem tej metody jest prof. B. Rocławski, który zachęca do stosowanie jej u dzieci od 3 roku życia.  Wychowankowie uczestnicząc w proponowanych zabawach i ćwiczeniach mają szansę na prawidłowy rozwój narządów mowy, dobre przygotowanie do analizy i syntezy fonemowej, czyli składania i dzielenia wyrazów na głoski. Jest to podstawą opanowania płynnego czytania i pisania. W nauce dzieciom pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, które w czasie zabawy jednocześnie uczą literek. Początkowo klocki służą do zabaw konstrukcyjnych, a następnie dzieci poznają cechy dystynktywne (charakterystyczne ) dla danej litery. Każda litera na klocku jest w czterech wariantach – pisana, drukowana, mała i wielka. Stały kontakt z literami szybko doprowadza do ich rozpoznawania i nazywania oraz nabywania umiejętności czytania.

Realizacja treści dydaktycznych wzbogacana jest o wycieczki i wyjścia tematyczne, teatrzyki, koncerty muzyczne oraz spotkania z osobami wykonującymi interesujące zawody lub realizującymi ciekawe pasje.

Do Przedszkola Chatka Puchatka zapraszamy również najbliższych naszych wychowanków na imprezy rodzinne i okolicznościowe. Są one okazją do wprowadzania dzieci w świat tradycji i zwyczajów, wspólnego świętowania oraz wzmacniania więzów rodzinnych i społecznych.

Nauczyciele naszej placówki to zespół ambitnych, kreatywnych i doświadczonych osób, które zapraszają wychowanków do udziału w licznych konkursach i akcjach ogólnopolskich.

Nauczyciel, dążąc do uzyskania w pracy z dziećmi jak najlepszych wyników, musi poszukiwać optymalnych rozwiązań: metod, form, środków edukacyjnych. Nie wolno mu zapominać o tym, że w każdej sytuacji edukacyjnej bierze udział dziecko i to jego dobro oraz rozwój stanowią wartość nadrzędną.